جداول

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

سازمانی

بسته ماهانه

تومان90000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

خانگی

بسته ماهانه

تومان20000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

بسته ماهانه

تومان50000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیک رایگان

پشتبانی 24 ساعته

تجاری

بسته ماهانه

تومان30000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

سازمانی

بسته ماهانه

تومان90000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

بسته ماهانه

تومان50000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیک رایگان

پشتبانی 24 ساعته

تجاری

بسته ماهانه

تومان30000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

سازمانی

بسته ماهانه

تومان90000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

بسته ماهانه

تومان50000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیک رایگان

پشتبانی 24 ساعته

ویژه

بسته ماهانه

تومان50000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیک رایگان

پشتبانی 24 ساعته

سازمانی

بسته ماهانه

تومان90000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

خانگی

بسته ماهانه

تومان20000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

ویژه

بسته ماهانه

تومان50000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیک رایگان

پشتبانی 24 ساعته

تجاری

بسته ماهانه

تومان30000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

تجاری

بسته ماهانه

تومان30000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته

خانگی

بسته ماهانه

تومان20000

بروزرسانی قالب

بک آپ هفتگی

طرح لایه باز

تعداد ایمیل نامحدود

ترافیم رایگان

پشتیبانی 24 ساعته