• رینگ های Intacs و Keraring که در قوز قرنیه خفیف و متوسط بکار گرفته می شوند.

 

  • رینگ های Intacs SK و Keraring که برای قوز قرنیه های شدید بکار می روند.

 

  • میورینگ که عمدتا در مواردی که استفاده می شود که قوز در قسمت مرکزی قرنیه بوده و یا میزان نزدیک بینی بیمار بیش از نمره 4 باشد.
  • رینگ های Intacs و Intacs SK و Keraring داخل تونل هایی که در قرنیه بیمار ایجاد می شود، قرار میگرند. این تونلها را می توان به روشی دستی ، استفاده از تونل سازهای فلزی یا با استفاده از لیزر فمتوسکند ایجاد کرد.

 

  • بخیه کردن محل ورودی تونل در همه روش ها ضروری است و این بخیه پس از یک ماه کشیده می شود.

 

  • در مورد میورینگ به دلیل حلقه ای بودن کامل (دایره ای شکل) این رینگ برشی به ابعاد 8 میلی متر در ضخامت قرنیه ایجاد نموده و رینگ زیر این برش قرار داده می شود.

 

  • این برش ها با استفاده از چاقوی الماس و یا لیزر فمتوسکند ایجاد می شود و در این موارد فوق استفاده از لیزر فمتوسکند راحت تر و دقیق تر می باشد.
  • بهبود نسبی دید بدون عینک

 

  • بهبود دید با عینک به میزان 2 خط تابلوی دید اسلن

 

  • تحمل بیشتر و راحت تر لنزهای تماسی

 

  • کاهش ساعات استفاده از لنز تماسی به دلیل بهبودی دید با عینک

 

  • جلوگیری از پیشرفت بیماری قوز قرنیه