کلیه مراحل پذیرش در مرکز جراحی آفتاب به شرح ذیل است:

 

بیمار با مراجعه به پزشک در مطب یا درمانگاه تخصصی مرکز مورد معاینه قرار می گیرد. درصورت عدم نیاز به بستری  بیمار به صورت سرپایی ویزیت و با تجویز دارو توسط پزشک درمانگاه را ترک می کند. در غیر اینصورت بیمار جهت عمل جراحی به بخش  پذیرش ارجاع داده می شود. باتوجه به دستور بستری و بر اساس نوع عمل مورد نیاز برای بیمار تشکیل پرونده شده و در یکی از بخشهای چشم یا جنرال بستری میشود .

بعد از مراجعه بیمار به بخش مربوطه  مسئول شیفت بیمار و پرونده را تحویل گرفته و پس از انجام کنترلهای لازم و آماده سازی بیمار جهت عمل  بیمار را لیست عمل نموده و بعد از درخواست اتاق عمل بیمار تحویل اتاق عمل میگردد  بعد از انجام عمل جراحی و تحویل بیمار به بخش ریکاوری و پس از استیبل شدن بیمار با بخش مربوطه هماهنگی های لازم بعمل آورده و بیمار تحویل بخش شده و تحت نظر قرار میگیرد در صورت بهبودی نسبی و با صدور دستور ترخیص توسط پزشک، پرونده بیمار جمع بندی شده و تحویل بخش ترخیص می گردد.سپس همراه بیمار جهت طی مراحل ترخیص به بخش ترخیص راهنمایی می شود  و همراه بعد از مراجعه به ترخیص و طی مراحل مربوطه با اخذ خلاصه پرونده و برگه ترخیص و ارائه آن به بخش مربوطه بیمار را ترخیص و مرکز جراحی را ترک مینماید .