لیست پزشکان بخش ارتوپدی

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر امید اسدزاده جراح و متخصص ارتوپدی-دیسک و ستون گردن
2 دکتر حسن امامی جراح و متخصص ارتوپدی
3 دکتر فریدون معصومی جراح و متخصص ارتوپدی
4 دکتر محسن مهدی زاده جراح و متخصص ارتوپدی