لیست پزشکان بخش چشم

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر احد بقال صدری فروش جراح و متخصص چشم پزشکی
2 دکتر شاهرخ صفی نازلو جراح و متخصص چشم پزشکی
3 دکتر نورالدین شریفی جراح و فوق تخصص قرنیه
4 دکتر نادر سیفی جراح و متخصص چشم پزشکی
5 دکتر بیوک باقرزاده جراح و متخصص چشم پزشکی
6 دکتر جابر احمدزاده جراح و متخصص چشم پزشکی
7 دکتر غلامرضا محمدزاده جراح و فوق تخصص قرنیه
8 دکتر محمدحسین محمودی جراح و متخصص چشم پزشکی
9 دکتر ساسان سلطانی جراح و متخصص چشم پزشکی
10 دکتر بهروز رحیملو جراح و فوق تخصص شبکیه
ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
11 دکتر عزیز صمدی جراح و متخصص چشم پزشکی
12 دکتر کریم خدائی جراح و متخصص چشم پزشکی
13 دکتر کامران هندی جراح و فوق تخصص قرنیه
14 دکتر مجید فرخ قاطع جراح و فوق تخصص قرنیه
15 دکتر قادر مترجمی زاده جراح و متخصص چشم پزشکی
16 دکتر وفا ثمره ای جراح و فوق تخصص گلوکوم
17 دکتر محمد محمدزاده جراح و فوق تخصص شبکیه
18 دکتر طاها احمدآلی جراح و فوق تخصص قرنیه
19 دکتر رقیه بیدار جراح و متخصص چشم پزشکی
20 دکتر عابد فتاحی جراح و متخصص چشم پزشکی
ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
21 دکتر فرخ کنگرلو جراح و فوق تخصص قرنیه
22 دکتر پرویز نوری جراح و متخصص چشم پزشکی
23 دکتر محمد صدرائی جراح و متخصص چشم پزشکی
24 دکتر محمدرضا موسوی جراح و فوق تخصص چشم پزشکی
25 دکتر ناصر صمدی آیدینلو جراح و فوق تخصص قرنیه
26 دکتر محمد عباس زاده جراح و فوق تخصص استرابیسم
27 دکتر علی مسعودی جراح و فوق تخصص قرنیه
28 دکتر توحید اشرفی جراح و متخصص چشم پزشکی