لیست پزشکان بخش ای ان تی، فک و صورت

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر زاهدی جراحی فک و صورت
2 دکتر سیامک خوبهی متخصص ENT
3 دکتر محمد باقر علیپور متخصص ENT
4 دکتر رادمرد متخصص ENT
5 دکتر ابراهیم شیرزاده متخصص ENT
6 دکتر یوسف کاملی متخصص ENT
7 دکتر سامران بهروز متخصص ENT
8 دکتر هادی غلامی متخصص ENT
9 دکتر رضا ثمره ای متخصص ENT
10 دکتر حسن لطیفی متخصص ENT
ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
11 دکتر سینا ایلخانی جراحی فک و صورت
12 دکتر سیدضیاء سید جلالی متخصص ENT
13 دکتر محسن حسن زاده آذر متخصص ENT
14 دکتر حسن اسکوئیان متخصص ENT
15 دکتر لاله صنیعی متخصص ENT