لیست پزشکان بخش جراحی عمومی و پلاستیک

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکترحسن زاده جراحی پلاستیک
2 دکتر رضا برزگر جراحی عمومی
3 دکتر سلیمان حسینی خلیفانی جراحی عمومی
4 دکتر یوسف امین پور جراحی پلاستیک
5 خانم دکتر نیلوفر موسوی مطلق جراحی پلاستیک