لیست پزشکان بخش بیهوشی

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر رامین موتاب متخصص بیهوشی
2 دکتر جواد افتخاری متخصص بیهوشی
3 دکتر رحیم تمدن متخصص بیهوشی
4 دکترمصطفی محمدی متخصص بیهوشی
5 دکتر وحید علیزاده متخصص بیهوشی
6 دکتر طباطبائی متخصص بیهوشی
7 دکترفرج زاده متخصص بیهوشی
8 دکتر درخشانی متخصص بیهوشی
9 دکتر امیدعلی یادگاری متخصص بیهوشی
10 دکتر پریسا اقتصاد دوست متخصص بیهوشی
11 دکتر سحر عباس پور متخصص بیهوشی
12 دکتر طلوع مهر متخصص بیهوشی