لیست پزشکان بخش ارولوژی

ردیف نام و نام خانوادگی پزشک تخصص
1 دکتر رامین حکیم زاده متخصص جراحی کلیه مجاری ادراری
2 دکتر مصطفی کمالی اقدم متخصص ارولوژی
3 دکتر آرش نوری سعیدلو متخصص ارولوژی
4 دکتر سوسن جعفری متخصص ارولوژی