1.فوندوس فتوگرافی و آنژيوگرافی(ANGIOGRAPHY- ZEISS VISUCAM NM/FA FUNDUS CAMERA )

آنژيوگرافي فلورسئين روشي تشخيصي است كه طي آن رنگ بي ضرر فلورسنت به داخل

عروق تزريق مي شود. اين رنگ باعث درخشان شدن عروق شبكيه چشم مي گردد كه

مي توان از آنها عكسبرداري كرد. كل پروسه آنژيوگرافي کمتر از نيم ساعت طول مي كشد.

ابتدا در چشم هاي بيمار قطره گشاد كننده مردمك ريخته مي شود. بعد از اتساع مردمك

چشم، رنگ بي خطر فلورسئين در وريد بازويي تزريق مي شود. در 10 تا 15 ثانيه  ابتدايي

پس از تزريق، رنگ فلورسئين در همه عروق بدن حركت مي كند و به عروق شبكيه چشم

هم مي رسد كه باعث درخشان شدن آنها مي شود.هنگامي كه رنگ فلورسنت به عروق

شبكيه مي رسد با يك دوربين مخصوص از آنها عكسبرداري مي شود. اين تصاوير در تشخيص

ناهنجاريهاي شبكيه و محدوده هدف دردرمان، به پزشك كمك مي كند.