دستگاه پریمتری(ZEISS Humphrey Field Analyzer Perimetry )

دستگاه آنالیز میدان بینایی زایس از کامل ترین ویژگی های موردنیاز دستگاه های

میدان بینایی برخوردار است.  یک بیمار تحت آزمایش میدان دید با یک آنالایزر فیلد

هامفری(HFA) که از پریمتر اتوماتیک برای اندازه گیری پاسخ به محرکهای تصویری

در میدان  مرکزی و  جانبی استفاده  می کند.  آب‌سیاه یا گلوکوم  اصطلاحی برای

توصیف گروهی از اختلالات چشمی با علت‌های متفاوت ولی اثر بالینی و مشترک

بر روی چشم و عصب بینایی و وابسته به فشار داخل چشمی است. این مشکل

می‌تواند به بینایی چشم بصورت  ماندگار  آسیب برساند و  در صورت عدم  درمان

حتی منجر به  کوری شود.  آسیب عصبی بینایی که  از گلوکوم ناشی می شود،

نقص میدان بینایی و  سایر شرایط مرتبط با  نقاط کور و  سایر آسیب های  میدان

دید شامل بیماری های شبکیه،نوروپاتی اپتیکی، تومورهای مغزی و سکته مغزی

با این دستگاه قابل تشخیص میباشد.