دستگاه توپوگرافی(TOPOGRAPHY TMS-4 TOMEY)

این دستگاه نیز جهت بررســی نامنظمی های سطح قرنیه و تشخیـص بیمــار های

 

اکتاتیک قرنــیه مـــورد استفاده قرار می گیرد. تکنیک تصویر برداری در این دستگاه

 

کراتوســـکوپی کامپیوتری(placido disk- based) است که با آنالیز مایرهای تشکیل

 

شده روی سطح قرنیه قدرت انکساری نقاط مختلف قرنیه را محاسبه کرده و اندکس

 

های مورد نظر پزشکان را ارائه می دهد.لذا با توجه به تکنیک دستگـاه، خصوصیـات

 

سطح خلفی قرنیه در این روش قابل ارزیابی نمی باشند.