تعرفه اعمال چشم

ردیف نوع عمل مدت بستری با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لیزیک(حذف عینک) سرپایی شامل بیمه نمی باشد 88,000,000
2 فمتولیزیک(حذف عینک) سرپایی شامل بیمه نمی باشد 160,000,000
3 فمتورینگ (بدون احتساب قیمت رینگ) دو چشم سرپایی 126,000,000 146,000,000
4 کاتاراکت کمتراز یک روز 43,000,000 54,000,000
5 گلوکوم(آب سیاه) کمتراز یک روز 80,000,000 100,000,000
6 استرابیسم دو عضله کمتراز یک روز 35,000,000 43,500,000
7 استرابیسم سه عضله کمتراز یک روز 45,000,000 52,500,000
8 شالازیون کمتراز یک روز 8,000,000 10,000,000
9 DCR کمتراز یک روز 42,000,000 53,500,000
10 تزریق آواستین یک چشم کمتراز یک روز 8,500,000 11,000,000
11 تزریق آواستین دو چشم کمتراز یک روز 14,000,000 18,500,000
12 ویترکتومی عمیق یک روز 140,000,000 160,000,000
13 میل زدن(پروبینگ) کمتراز یک روز 18,000,000 22,500,000
14 پیوند قرنیه یک روز 100,000,000 120,000,000
15 ناخنک کمتراز یک روز 25,000,000 36,000,000
18 کراس لینک دو چشم سرپایی 32,500,000 49,000,000
19 تخلیه چشم یک روز 72,000,000 97,000,000