بررسی قرنیه

1200px-Schematic_diagram_of_the_human_eye_en.svg

در این بخش با استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته امکان ارزیابی بسیار دقیق و کاملی از سگمان قدامی چشم فراهم می شود. برخی از این ارزیابی‌ها عبارتند از:

ارب اسکن(Orbscan) و Pentacam: به وسیله این دستگاه، توپوگرافی قرنیه یعنی ساختمان کلی قرنیه شامل قدرت سطحی، ضخامت و شکل قسمت جلوئی و خلفی آن مشخص می شود. این روش یکی از تکنیکهایی است که می تواند قسمت خلفی قرنیه را نیز مورد ارزیابی قرار دهد.

  • پاکی متری-Pachymetry: پاکی متری روشی است که در آن با استفاده از امواج مافوق صوت ضخامت قرنیه اندازه گرفته می شود. پاکی متری یک اقدام اساسی و اصلی قبل از انجام جراحی های عیوب انکساری مانند لیزیک است زیرا در این قبیل جراحی ها قسمتی از بافت قرنیه برداشته می شود.
  • توپوگرافی(Topography): در این روش با فرستادن حلقه های نورانی به سطح قرنیه و سپس دریافت بازتاب این حلقه ها و آنالیز اطلاعات دریافت شده و بررسی نقشه توپوگرافی می توان هر اختلالی در قرنیه مانند کراتوکونوس (قوز قرنیه)، اسکار در قرنیه و همچنین انحنای قرنیه را مشخص کرد. این روش یک اقدام اصلی برای افرادی است که می خواهند تحت عمل جراحی تصحیح عیوب انکساری مانند لیزیک قرار گیرند. همچنین ممکن است در پی گیری پس از عمل در بعضی از افراد نیز مورد نیاز باشد.
  • کانفواسکن (Confoscan): از این تکنیک می توان برای بررسی قرنیه پیش از اعمال جراحی، تشخیص زودهنگام کراتوکونوس یا قوز قرنیه، بررسی سلامت اندوتلیال (داخلی ترین لایه قرنیه)، تعیین عمق لایه ای از سطح قرنیه که در بعضی از جراحی ها کنار زده می شود و بررسی لایه اپی تلیال (سطحی ترین لایه قرنیه) استفاده کرد. از تجهیزات این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود: سیستم توپوگرافی EyeSys، سیستم آنالیز سگمان قدامی Orbscan Slit-scanning ،Zywave Wavefront Analyzer ،WaveScan Wavefront System، ALLEGRO Oculyzer ،ALLEGRO Topolizer، دستگاه تصویربرداری Pentacam Scheimpflug Imaging