.

مسئول اداری و مالی

آقای هاشم سلدوزی

محسن جارحان
.

مدیریت اجرائی مرکز جراحی آفتاب

آقای محسن جارحان

.

مسئول بخش های بستری

خانم مهسا یگانه

.

مسئول درمانگاه تخصصی و تصویربرداری

خانم سحر جعفری لک

مسئول اتاق عمل

آقای مهدی ترکمانی

مسئول اتاق عمل لیزیک

خانم پورقاسم