.

مسئول اداری و مالی

آقای هاشم سلدوزی

IMG_0667-compressor
.

مدیریت اجرائی مرکز جراحی آفتاب

آقای علی مهدی پور

.

مسئول بخش های بستری

آقای قاسم سلامیان

.

مسئول اتاق های عمل

خانم سکینه حسینلو

مسدول درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی

خانم روحی نژاد

مسئول اتاق عمل لیزیک

خانم پورقاسم