3
.

مسئول اداری و مالی

آقای هاشم سلدوزی

IMG_0667-compressor
.

مدیریت اجرائی مرکز جراحی آفتاب

آقای علی مهدی پور

IMG-20190727-WA0001

.

مسئول بخش های بستری

آقای قاسم سلامیان

IMG_0639-compressor
.

مسئول اتاق های عمل

خانم سکینه حسینلو