.

مسئول اداری و مالی

آقای هاشم سلدوزی

.

مدیریت اجرائی مرکز جراحی آفتاب

آقای محسن جارحان

.

مسئول بخش های بستری

خانم مهسا یگانه

.

مسئول اتاق های عمل

آقای مهدی ترکمانی

مسئول اتاق عمل لیزیک

خانم پورقاسم