تعرفه های درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی چشم

ردیف عنوان قیمت(ریال)
1 ویزیت متخصص چشم 410,000
2 ویزیت فوق تخصص چشم 520,000