تعرفه های تصویربرداری تخصصی درمانگاه چشم

ردیف عنوان قیمت(ریال)
1 بیومتری/IOL MASTER هر چشم 1,556,000
2 بیومتری/IOL MASTER هر دو چشم 2,800,800
3 آنژیوگرافی تک چشم با کلیه هزینه ها 4,883,710
4 آنژیوگرافی دو چشم با کلیه هزینه ها 8,790,678
5 OCT تک چشم 2,736,700
6 OCT هر دو چشم 3,991,490
7 پریمتری تک چشم 1,711,600
8 پریمتری هر دو چشم 3,080,880
9 پنتاکم تک چشم 2,370,500
10 پنتاکم هر دو چشم 4,266,900
11 توپولایزر و آنالایزر تک چشم 1,000,000
12 توپولایزر و آنالایزر دو چشم 2,000,000
13 توپوگرافی تک چشم 778,000
14 توپوگرافی دو چشم 1,400,400
15 اسپکولار مایکروسکوپی ECC (تک چشم 1,420,250
16 اسپکولار مایکروسکوپی ECC (دو چشم 2,840,500
17 کپسولوتومی یا یگ لیزر تک چشم 6,090,000
18 کپسولوتومی یا یگ لیزر دو چشم 10,962,000
19 سونوگرافی تک چشم 1,307,900
20 سونوگرافی دو چشم 2,354,220
21 عکسبرداری از فوندوس با تفسیر و گزارش(تک چشم) 778,000
22 عکسبرداری از فوندوس با تفسیر و گزارش(دو چشم) 1,400,400
23 ایریدتومی با لیزر یک چشم 7,970,000
24 ایریدتومی با لیزر دو چشم 14,346,000
25 لنز پانسمان یا کانتاکت لنز(تک چشم) 327,000
26 درآوردن جسم خارجی(تک چشم) 1,000,000
27 کشیدن بخیه تا 10 بخیه (تک چشم) 327,000