تعرفه های تصویربرداری تخصصی درمانگاه چشم

ردیف عنوان قیمت(ریال)
1 بیومتری/IOL MASTER هر چشم 1,200,000
2 بیومتری/IOL MASTER هر دو چشم 2,160,000
3 آنژیوگرافی تک چشم با کلیه هزینه ها 3,600,000
4 آنژیوگرافی دو چشم با کلیه هزینه ها 6,474,000
5 OCT تک چشم 1,965,000
6 OCT هر دو چشم 2,940,000
7 پریمتری تک چشم 1,320,000
8 پریمتری هر دو چشم 2,370,000
9 پنتاکم تک چشم 1,700,000
10 پنتاکم هر دو چشم 3,070,000
11 توپولایزر و آنالایزر تک چشم 750,000
12 توپولایزر و آنالایزر دو چشم 1,500,000
13 توپوگرافی تک چشم 600,000
14 توپوگرافی دو چشم 1,080,000
15 اسپکولار مایکروسکوپی ECC (تک چشم 1,000,000
16 اسپکولار مایکروسکوپی ECC (دو چشم 2,030,000
17 کپسولوتومی یا یگ لیزر تک چشم 4,700,000
18 کپسولوتومی یا یگ لیزر دو چشم 8,465,000
19 سونوگرافی تک چشم 990,000
20 سونوگرافی دو چشم 1,775,000
21 عکسبرداری از فوندوس با تفسیر و گزارش(تک چشم) 600,000
22 عکسبرداری از فوندوس با تفسیر و گزارش(دو چشم) 1,080,000
23 کراس لینک CLX (تک چشم) 23,000,000
24 لنز پانسمان یا کانتاکت لنز(تک چشم) 500,000
25 درآوردن جسم خارجی(تک چشم) 831,000
26 کشیدن بخیه تا 10 بخیه (تک چشم) 277,000