تعرفه های تصویربرداری تخصصی درمانگاه چشم

ردیف عنوان قیمت(ریال)
1 بیومتری/IOL MASTER هر چشم 500,000
2 بیومتری/IOL MASTER هر دو چشم 1,000,000
3 OCT + آنژیو تک چشم 1,200,000
4 OCT+آنژیو دو چشم 2,000,000
5 OCT تک چشم 500,000
6 OCT هر دو چشم 1,000,000
7 پریمتری تک چشم 600,000
8 پریمتری هر دو چشم 1,000,000
9 پنتاکم تک چشم 500,000
10 پنتاکم هر دو چشم 1,000,000
11 توپولایزر تک چشم 500,000
12 توپولایزر دو چشم 1,000,000
13 Wave scan هر چشم 500,000
14 Wave scan دو چشم 1,000,000
15 PI تک چشم 2,500,000
16 PI دو چشم 5,000,000
17 کپسولوتومی تک چشم 2,840,000
18 کپسولوتومی دو چشم 5,680,000
19 سونوگرافی هر چشم 500,000