تعرفه سایر اعمال جراحی شایع در مرکز

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لاپراسکوپی کیسه صفرا 35,000,000 55,000,000
2 هر نی یک طرفه 22,000,000 32,000,000
3 واریکوسل 20,000,000 30,000,000
4 آدنوتانسلکتومی(لوزه) 18,000,000 25,000,000
5 هموروئید 15,000,000 20,000,000