تعرفه سایر اعمال جراحی شایع در مرکز

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لاپراسکوپی کیسه صفرا 30,000,000 42,000,000
2 هر نی یک طرفه 17,000,000 22,000,000
3 واریکوسل 14,000,000 22,000,000
4 آدنوتانسلکتومی(لوزه) 16,000,000 20,000,000
5 هموروئید 13,000,000 17,000,000