تعرفه اعمال چشم

ردیف نوع عمل با احتساب بیمه پایه(ریال) آزاد(ریال)
1 لیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 35,000,000
2 فمتولیزیک(حذف عینک) شامل بیمه نمی باشد 62,000,000
3 گذاشتن رینگ شامل بیمه نمی باشد 46,000,000
4 کاتاراکت 22,000,000 30,000,000
5 گلوکوم(آب سیاه) 30,000,000 40,000,000
6 استرابیسم دو عضله 22,300,000 28,500,000
7 استرابیسم سه عضله 27,000,000 33,000,000
8 شالازیون 3,300,000 4,500,000
9 DCR 20,000,000 27,000,000
10 تزریق آواستین یک چشم 4,000,000 4,000,000
11 تزریق آواستین دو چشم 8,000,000 8,000,000
12 ویترکتومی عمیق 55,000,000 75,000,000
13 میل زدن 8,500,000 13,000,000
14 پیوند قرنیه 45,000,000 60,000,000
15 ناخنک 14,000,000 18,000,000