تعرفه اعلامی وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصوب استان

نوع خدمت قیمت(ریال)
هر K بیهوشی 412,000
هر K جراحی 412,000