تعرفه اعلامی وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصوب استان

نوع خدمت قیمت(ریال)
ضریب K حرفه ای خدمات غیرنشاندار 581,000
ضریب K فنی خدمات غیرنشاندار 1,504,000
ضریب K حرفه ای خدمات نشاندار 327,000
ضریب K فنی خدمات نشاندار 940,000