تعرفه اعلامی وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصوب استان

نوع خدمت قیمت(ریال)
ضریب K حرفه ای خدمات غیرنشاندار 528,000
ضریب K فنی خدمات غیرنشاندار 1,030,000
ضریب K حرفه ای خدمات نشاندار 277,000
ضریب K فنی خدمات نشاندار 644,000