تعرفه اعلامی وزارت بهداشت در بخش خصوصی مصوب استان

نوع خدمت قیمت(ریال)
ضریب K حرفه ای خدمات غیرنشاندار 432,600
ضریب K فنی خدمات غیرنشاندار 660,000
ضریب K حرفه ای خدمات نشاندار 226,800
ضریب K فنی خدمات نشاندار 346,300