ارتباط با بیمار پس از ترخیص توسط واحد IPD

ارتباط با بیمار پس از تذخیص توسز واحد ipd