اتاق عمل لیزیک

راهنمای بیمار جهت اعمال لیزیک:

در ابتدا بیمار جهت درمان عیوب انکساری و حذف عینک به چشم پزشک مراجعه نموده و پس از دریافت معرفی نامه جهت عکس برداری(توپوگرافی)چشم، به مرکز چشم پزشکی مراجعه می نماید.بیمار پس از توپوگرافی بانتیجه توپوگرافی دوباره به پرشک مربوطه مراجعه نموده و پس از بررسی مجدد و ملاحظه توپوگرافی، امکان انجام عمل مشخص می گردد. سپس بیمار با نسخه و معرفی نامه و با داشتن نمره چشم مجدداً به مرکز چشم مراجعه نموده و جهت تشکیل پرونده و تعیینتاریخ عمل با بخش لیزیک هماهنگ می گردد. بخش لیزیک نیز یک روز قبل از عمل با هماهنگی جراح و تعیین وقت عمل با بیمار تماس تلفنی برقرار نموده و زمان دقیق حضور بیمار در بخش لیزیک مشخص می گردد. بیمار موظف می باشد در ساعت تعیین شده در مرکز حضور یابد و پس از تکمیل پرونده و دریافت کد به صندوق مراجعه نموده و پس از واریز هزینه به محل اتاق عمل راهنمایی و اقدامات قبل از عمل انجام می گردد. بیمار معمولاً ظرف مدت ۹۰ دقیقه پس از پذیرش جهت عمل به اتاق عمل برده شده و پس از اتمام عمل که عموماً بین ۱۵ تا ۴۰ دقیقه زمان لازم داشته، بیمار از اتاق عمل بیرون می آید. در نهایت پس از کنترل عمل و لنزها، بیمار مرکز را ترک می نماید.